Xây dựng cá nhân và các tổ chức quần chúng nòng cốt phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổ chức vận động quần chúng. Lực lượng quần chúng nòng cốt phòng cháy và chữa cháy vừa là hạt nhân lãnh đạo phong trào, vừa là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân, là người đi đầu, trực tiếp tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Đó chính là lực lượng dân phòng ở khu dân cư, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp… Do vậy, việc lựa chọn, tổ chức xây dựng, bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng này hoạt động có hiệu quả là một nội dung quan trọng không thể thiếu.

Cơ sở pháp lý quy định việc tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại chỗ
Sau khi tiến hành công tác điều tra cơ bản nắm tình hình ờ cơ sở, căn cứ vào tình hình thực tế để tiến hành tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ cần căn cứ vào các quy định của Nhà nước; cụ thể là Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10; Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC” và Thông tư số: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0908.588.580